. Amanah dalam Islam : Pengertian, Prilaku, Sifat dan 3 Macam Amanah

Amanah dalam Islam

2 min read

Amanah dalam Islam, pengertian amanah, prilaku yang mencerminkan sifat amanah, 3 macam sifat amanah dan manfaat berlaku amanah.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh, Pada kesempatan kali ini akan dibahas tenatng sifat amanah menurut pandangan islam atau amanah dalam islam, untuk lebih jelas mari simak penjelasan di bawah ini.

Amanah dalam Islam – Amanah dalam Islam merupakan salah satu dari sifat mulia yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW, bersifat amanah adalah merupakan anjuran Allah kepada semua makluk ciptaannya, namun sifat amanah ini terlebih dahulu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan suri tauladan bagi umat manusia.

Bac juga : Pengertian Sifat Jujur

Pengertian Amanah dalam Islam

Penegrtian amanah – Amanah secara bahasa asal kata amanah dari bahasa Arab yaitu Amanu,

Amanu memiliki arti yaitu : tidak meniru, terpercaya dan titipan.

Sedangkan arti amanah menurut istilah artinya adalah : Segala sesuatu yang dipercayakan terhadap manusia, baik yang menyangkut hak bagi dirinya, hak bagi orang lain, maupun haknya kepada Allah SWT.

Pada dasarnya amanah ini juga kaitannya sangat erat dengan tanggung jawab, orang mampu mengemban suatu amanah dapat disebut juga orang yang bertanggung jawab dan kebalikannya seseorang yang tidak dapat mengemban suatu amanah maka bisa dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab.

Maka menjaga amanah itu sangatlah penting, oleh karena itu sebagai seorang muslim kita harus memperbanyak latihan untuk dapat meduduki sifat amanah dan bertanggung jawab kepada sesama mahkluk ciptaan Allah apalagi terhadap Allah SWT.

Allah Subhana Wata’ala telah berfirman di dalam Al-quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya sebagai berikut :

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhiati Allah dan juga Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhiati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya (Quran Surah Al-Anfal : 27)

Keterangan ayat di atas telah menjelaskan 5hal yaitu :

 1. Larangan berkhianat Kepada Alllah SWT dan juga Rasul-Nya ( Nabi Muhammad SAW )
 2. Larangan mengkhiati amanah yang telah seseorang percayakan terhadap kita.
 3. Semua urusan dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh bertentangan dalam ketentuan Al-Quran dan Al Hadist.
 4. Khianat adalah tanda orang munafik.

Bac juga : Arti Tafadhol

3 Macam Amanah dalam Islam

Berikut ini adalah 3 macam amanah yang perlu diketahui oleh seorang muslim agar tidak keliru dalam mengemban amanah tersebut.

1. Amanah Terhadap Allah SWT

Maksud amanah ini adalah, amanah yang berupa ketaatan akan segala perintah Allah SWT dan juga peintah menjauhi larangan Allah SWT.


Contoh Amanah kepada Allah: Menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah dengan kemampuan yang dimiliki dan meninggalkan semua larangan Allah.

Kita adalah mahkluk ciptaan Allah dan sudah menjadi kewajiban kita untuk taat kepada-Nya, karena keberadaan kita di dunia tak lain hanya untuk beribadah dan taat kepada -Nya.

2. Amanah Terhadap Sesama Manusia

Maksud amanah ini adalah amanah yang meliputi hak-hak antar sesama manusia. Contohnya ketika kita dititipi suatu pesan atau titipan berupa barang maka hendaknya kita harus menyampaikan kepada yang berhak.

Allah SWT telah berfirman yang tertulis di dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut : ”Sesunnguhnya Allah SWT, memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya” ( Quran Surah An-Nisa 4:58)

3. Amanah Terhadap Diri Sendiri

Setiap manusia mempunyai amanah terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, baik untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat.

Seorang manusia juga diberi amanah terhadap diri sediri, agar selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan bagi dirinya agar dapat selamat baik dalam kehidupan dunia mapun untuk diakahirat kelak.

Bac juga : Arti Jazakallah Khairan

Prilaku Yang Mencerminkan Sikap Amanah dalam Islam

Berikut ini adalah beberapa sikap yang mencerminkan sikap amanah yaitu sebagai berikut :

 1. Jika kita diberikan amanah suatu titipan kepada orang lain, maka hendaknya kita menjaganya dengan baik dan juga saat mengembalikan harus seperti keadaan yang sama pada saat kita di berikan titipan tersebut.
 2. Dapat menjaga sebuah rahasia apabila diberikan kerpercayaan untuk menjaga rahasia tersebut.
 3. Tidak menyalahgunakan amanah berupa jabatan yang diberikan.
 4. Menjaga dengan baik segala nikmat Allah diantaranya nikmat sehat, nikmat ilmu, dan nikmat panjang umur serta nikmat-nikmat lainya.

Baca Juga: Arti Barakallahu Fiikum

Manfaat Berlaku Amanah dalam Islam

Berlaku amanah dalam islam merupakan salah satu bagian ahlak yang mulia dan merupakan perintah Allah SWT, dengan berlaku amanah banyak sekali faedahnya bagi seseorang yang telah berlaku amanah antara lain sebagi berikut :

 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain.
 2. Dapat menumbuhkan rasa simpati.
 3. Dengan berlaku amanah insyaAllah segala urusan akan dimudahkan oleh Allah SWT.
 4. Mendapat ketenagan batin.
 5. Tidak memiliki rasa was-was.

Nah inilah sebagain manfaat dari berlaku amanah dalam islam semoga kita diberikan dan dianugrahi sifat ini oleh Allah SWT.

Demikianlah ulasan pembahasan mengenai sifat amanah dalam Islam, semoga dapat bermanfaat dan mudah difahami.

Terima kasih. Wassalam.

Baca Juga:

Doa Masuk Kelas

Santri Angga
2 min read

Doa Duduk Antara Dua Sujud

Santri Angga
2 min read